Initiation Ceremonies

Initiation Ceremonies Header

Phi Beta Kappa Initiation Ceremonies
For more information contact phibetakappa@uga.edu.


PHOTOS: Spring 2022 Phi Beta Kappa Initiation Ceremony 
April 13, 2022
UGA Chapel

Phi Beta Kappa
Phi Beta Kappa
Phi Beta Kappa
Phi Beta Kappa
Phi Beta Kappa
Phi Beta Kappa
Phi Beta Kappa
Phi Beta Kappa
Phi Beta Kappa
Phi Beta Kappa
Phi Beta Kappa
Phi Beta Kappa